ثبات انبارداری رنگ پودری

با توجه به ماهیت رنگ های پودری گرماسخت، با گذشت زمان پتانسیل به هم چسبیدگی و افت واکنش پذیری را دارا می باشند. افزایش دما و رطوبت می تواند به تشدید آن کمک کند. با بالفعل شدن این پتانسیل تخریب پوشش های پودری به دو حالت تغییر حالت فیزیکی (کلوخه شدن) و تغییر میزان واکنش پذیری شیمیایی اتفاق می افتد.

نحوه انجام تست ثبات انبارداری رنگ پودری

برای انجام این آزمون مطابق استاندارد ملی ISIRI 5594-4 مقدار 100 گرم از پودر را درون لوله های به قطر دهانه 40 میلی متر و طول 200 میلی متر قرار می دهند و پس از قرار دادن یکی وزنه روی پودر و بستن درب لوله با فویل آلومینیوم آن را برای مدت مشخص (24 ساعت، یک هفته و 28 روز) در کوره با دمای مشخص (40 درجه سانتیگراد) قرار می دهند و پس از آن رفتار پودر را بررسی می کنند. لازم به ذکر است که شک دمایی بالاتر از دمای ذکر شده حتی برای مدت زمان کوتاهی نیز بر نتایج این آزمون تاثیر می گذارد.