English English فارسی فارسی
English English فارسی فارسی

آزمون های رنگ پودری ـ آزمون سختی رنگ پودری

آزمون های رنگ پودری ـ آزمون سختی رنگ پودری

آزمون های بررسی خواص مکانیکی و چسبندگی

سختی رنگ پودری

استاندارد آزمون: ISO 2815

به صورت کلی پوشش های آلی نسبت به پوشش های غیر آلی از سختی پایین تری برخوردار هستند. لذا مقاومت پوشش در برابر دندانه ای شدن، خراشیده شدن، بریده شدن و نفوذ اشیای صلب (سختی پوشش)، از آزمون های مهم جهت بررسی تفاوت سختی پوشش های مختلف محسوب می گردد. آزمون های متداولی برای تعیین سختی پوشش ها وجود دارد که از جمله آنها عبارت است از:

  • اثر گذاری بوچهولتز (indentation Hardness) مطابق استاندارد ISO 2815

  • سختی سنجی مدادی (Pencil Hardness) مطابق استاندارد ASTM D3363

  • سختی سنجی پاندولی (Pendulum Hardness) مطابق استاندارد ملی ISIRI 12649

با توجه به سطح پوشش های پودری، اثرگذاری بوچهولتز از تکرار پذیرترین آزمون ها و از متداول ترین روش ها جهت گزارش سختی پوشش های پودری می باشد.

روش انجام تست سختی رنگ بوچهولتز:

در این آزمون وزنه ای با وزن موثر تقریبی 500 گرم و با دندانه ای با هندسه مشخص، به مدت 30 ثانیه تنها بواسطه نیروی وزن وزنه بر روی پوشش قرار داده می شود، سپس با استفاده از میکروسکوپ مدرج، طول خراش اندازه گیری می شود که هر چه طول خراش کمتر باشد یعنی مقاومت پوشش نسبت به فرو رفتگی بیشتر بوده است.