English English فارسی فارسی
English English فارسی فارسی

آزمون های رنگ پودری ـ میزان پوست پرتقالی سطح رنگ پودری

میزان پوست پرتقالی سطح رنگ پودری

استاندارد آزمون: ACT standard

یکی از پارامترهایی که در رنگ های پودری تزیینی بسیار مهم می باشد، میزان صافی سطح پوشش و یا میزان پوست پرتقالی بودن رنگ پودری می باشد. از جمله این صنایع، صنف لوازم خانگی و در و پنجره آلومینیومی باشد.

 

یکی از روش های اندازه گیری میزان پوست پرتقالی رنگ پودری روش های دستگاهی است، در روش های دستگاهی با استفاده از دستگاه های اندازه گیری میزان پوست پرتقالی با پارامترهای Short Wave  و Long Wave و همچنین میزان وضوح تصویر با پارامتر DOI گزارش می گردد.

در روش دیگر اندازه گیری میزان پوست پرتقالی با استفاده از پلیت استاندارد مرجع اندازه گیری می گردد، پنل های استاندارد شرکت ACT آمریکا، یکی از پرکاربرد ترین پلیت های مرجع مورد استفاده می باشند. این پنل ها از شماره یک تا 10 شماره گذاری شدند به گونه ای که پلیت های شماره یک بیشترین پوست پرتقالی و پلیت های شماره 10 کمترین پوست پرتقالی را دارند.