آزمون های رنگ پودری ـ مقاومت به خمش

از آزمون خمش برای بررسی انعطاف پذیری پوشش ها استفاده می شود. در آزمون خمش صفحه های فلزی پوشش شده دور محور فلزی مخروطی شکل و یا استوانه ای شکل خم می شوند. در آزمون خمش مخروطی، قطرهای مختلف خمش به صورت پیوسته مورد آزمون قرار می گیرند ولی در آزمون خمش استوانه ای، قطرهای مختلف به صورت گسسته مورد تست قرار می گیرند. در آزمون خمش مخروطی نتایج به صورت ثبت فاصله از انتهای کوچک مخروط تا محل ترک خوردگی در نمونه گزارش می شود. همچنین در این آزمون صفحه ی پوشش داده شده در زمان حدود یک ثانیه تا زاویه 135 درجه حول محور مخروطی شکل خم می شود.

کمترین قطری از خم شدگی که هیچگونه ترکی در آن مشاهده نشود به عنوان مقاومت به خمش پوشش گزارش می گردد.