<strong>آزمون های رنگ پودری ـ میزان پوست پرتقالی سطح رنگ پودری</strong>

آزمون های رنگ پودری ـ میزان پوست پرتقالی سطح رنگ پودری میزان پوست پرتقالی سطح رنگ پودری استاندارد آزمون: ACT standard یکی از پارامترهایی که در رنگ های پودری تزیینی بسیار مهم می باشد، میزان صافی سطح پوشش و یا میزان پوست پرتقالی بودن رنگ پودری می باشد. از جمله این صنایع، صنف لوازم خانگی و […]

آزمون های رنگ پودری ـ آزمون سختی رنگ پودری

آزمون های رنگ پودری ـ آزمون سختی رنگ پودری آزمون های رنگ پودری ـ آزمون سختی رنگ پودری آزمون های بررسی خواص مکانیکی و چسبندگی سختی رنگ پودری استاندارد آزمون: ISO 2815 به صورت کلی پوشش های آلی نسبت به پوشش های غیر آلی از سختی پایین تری برخوردار هستند. لذا مقاومت پوشش در برابر […]

آزمون های رنگ پودری

آزمون های رنگ پودری ـ مقاومت به خمش   مقاومت به خمش استاندارد آزمون: ASTM D522 از آزمون خمش برای بررسی انعطاف پذیری پوشش ها استفاده می شود. در آزمون خمش صفحه های فلزی پوشش شده دور محور فلزی مخروطی شکل و یا استوانه ای شکل خم می شوند. در آزمون خمش مخروطی، قطرهای مختلف […]